[MẪU] Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non cho giáo viên và cán bộ quản lý

27-05-2020

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non cho giáo viên nhà trường năm học 2020-2021. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học cho giáo viên tiểu học sau khi tham gia lớp bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, và giáo viên tiểu học.

Tham gia bồi dưỡng thường xuyên mầm non cho cán bộ quản lý và giáo viên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế – xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của thành phố, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non đầy đủ nhất

Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non đầy đủ nhất, giúp cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường cấp học mầm non hoàn bài thu hoạch trong thời gian sớm nhất.

TẢI NGAY

TRƯỜNG MẦM NON ….
TỔ:.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂNNĂM HỌC ……

Họ và tên giáo viên: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày sinh ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Năm vào ngành giáo dục ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Trình độ chuyên môn …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Chuyên ngành ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nhiệm vụ được giao trong năm học: …………………………………………………………………………………………………………………
I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch

– Thực hiện công văn số 2012/BGD ĐT-NGCBQLGD ngày 25/4/2015 về việc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2015-2016;
– Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên;
– Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình BDTX cán bộ quản lý trường THPT;
– Thông tư số 30/2011-BGDĐT ngày 8/8/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THPT;
– Căn cứ hướng dẫn số ………./……-……. ngày …./…./……….. của Sở GD&ĐT ……….. về việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018;
– Căn cứ hướng dẫn số ………/………..-……… ngày ……/……./……. của Sở GD&ĐT ……….. về việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên với CBQL năm học 2017-2018;
– Căn cứ vào khả năng và năng lực của bản thân, phân công của tổ chuyên môn;
II. Nội dung cơ bản của kế hoạch.
A. Mục đích yêu cầu:

– Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế – xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học…theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, theo yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
– Nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX
B. Nội dung bồi dưỡng:
1. Nội dung 1: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học:
– Thời lượng: 30 tiết
– Nội dung: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– Hình thức, thời gian học: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Nội dung 2: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học
– Thời lượng: 30 tiết
– Nội dung: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Hình thức, thời gian học: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Nội dung 3: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên
– Thời lượng : 60 tiết
– Nội dung: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
+ Môđun 1: Cá nhân lựa chọn môđun và ghi rõ tên môđun vào kế hoạch( nhà trường sẽ tổng hợp, chọn 1 mô đun để bồi dưỡng tập trung theo kế hoạch chung của nhà trường). Nhà trường lựa chọn môđun 14 về Dạy học theo chủ đề tích hợp để BD tập trung
+ Mô đun 2: Cá nhân lựa chọn môđun và ghi rõ tên môđun vào kế hoạch này( tổ chuyên môn tổng hợp, lựa chọn một môđun để bồi dưỡng tập trung theo đơn vị tổ nhóm bộ môn).
+ Môđun 3: Giáo viên tự chọn môđun và lập kế hoạch chi tiết tự bồi dưỡng
+ Môđun 4: Giáo viên tự chọn môđun và lập kế hoạch chi tiết tự bồi dưỡng
– Hình thức bồi dưỡng, thời gian học…
Ghi chú: Các Hình thức bồi dưỡng tham khảo:
1. Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung;
2. Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn: tổ, nhóm, cụm trường…
3. Bồi dưỡng thông qua dự giờ, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp..
4. Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu…
5. Bồi dưỡng thông qua học tập từ xa (qua mạng internet).
C. Những khuyến nghị:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
    ……….., ngày…tháng….năm…

Duyệt của BGH                                          Duyệt của tổ CM          Người lập kế hoạch(kí, ghi rõ họ tên)                                             (kí, ghi rõ họ tên)                                                                   (kí, ghi rõ họ tên)

Trên đây là tổng hợp mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non hay, đầy đủ nhất năm 2018. Bài thu hoạch càng tốt thì càng thấm nhuần tư tưởng, phương pháp dạy và học, giúp các con học tập và rèn luyện tốt, tạo ra thế hệ sau ngày càng mạnh, càng phát triển.