Bảng giá vé tàu Tết Kỷ Hợi 2019 hành trình Hà Nội – Sài Gòn

17-03-2020

Do giá vé tàu Tết Kỷ Hợi 2019 nhìn chung thấp hơn từ 30% – 40% so với vé máy bay 2019 nên đây là phương tiện được nhiều người dân lựa chọn về quê ăn Tết. Đây là bảng giá vé tàu Tết 2019 hành trình Hà Nội – Sài Gòn áp dụng từ ngày 15/1/2019 mời các bạn theo dõi và tham khảo:

Bảng giá vé Tết 2019 Hành trình Hà
Nội – Sài Gòn

Loại tàu Ngồi cứng Ngồi cứng ĐH Ngồi mềm ĐH Nằm K6 T1+ĐH Nằm K6 T2+ĐH Nằm K6 T3+ĐH Nằm K4 T1+ĐH Nằm K4 T2+ĐH
SE1/SE2 1.570 1.706 1.918 2.410 2.214 2.092 2.443 2.300
SE3/SE4 1.918 2.410 2.214 2.092 2.443 2.300
SE5/SE6 683 954 1.035 1.496 1.435 1.224 1.578 1.561
SE7/SE8 683 954 1.035 1.496 1.435 1.224 1.578 1.561
TN19/TN20 306 393 424 654 630 540 696 680
SE17/SE18 622 864 937 1.354 1.298 1.110 1.427 1.421
SE13/SE14 634 881 955 1.381 1.324 1.131 1.454 1.441
TN7/TN8 367 475 513 730 703 604 778 760
TN17/TN18 617 809 877 1.265 1.215 1.041 1.349 1.321
TN5/TN6 384 497 537 765 735 633 815 797

*Giá vé áp dụng từ ngày 15/01/2019 *Lưu
ý:

  • Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược
    lại từ Sài Gòn.
  • Đơn giá 1.000 đ

Thời gian tàu chạy hành trình Hà
Nội – Sài Gòn

SE1 SE3 SE5 SE7 TN1 SE9
Hà Nội 22:20 19:30 09:00 06:00 14:35 14:30
Sài Gòn 05:45 04:45 18:38 16:05 02:50 02:47
Thời gian tàu chạy 31g25p 33g15p 33g38p 34h5p 36h15p 36g17p

Thời gian tàu chạy hành trình Sài
Gòn – Hà Nội

SE2 SE4 SE6 SE8 TN2 SE10
Sài Gòn 21:55 19:45 09:00 06:00 14:40 14:40
Hà Nội 05:30 04:50 19:12 15:33 03:43 03:55
Thời gian tàu chạy 31g35p 33g5p 34g12p 33g33p 37g3p 37g15p